POLITIKA PRIVATNOSTI I OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Best Western Premium Hotel Astoria d.o.o., Petrinjska 71, 10000 Zagreb, OIB: OIB: 64685504163, dio je Best Western grupacije koja ima 4200 hotela širom svijeta. Informacije sadržane u ovom dokumentu temelje se na odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u nastavku: Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. 

Ovom obavijesti o obradi osobnih podataka htjeli bismo Vas upoznati s obradom Vaših osobnih podataka i načinom na koji štitimo Vaše podatke na transparentan, razumljiv i jasan način.

IDENTITET VODITELJA OBRADE: 

HOTEL ASTORIA d.o.o., Zagreb, Petrinjska 71,  OIB: 64685504163, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080214383 (u nastavku: Hotel/ Voditelj obrade).

KONTAK PODACI SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA: 

Za sva pitanja vezano za obradu svojih osobnih podataka možete nam se obratiti putem našeg službenika za zaštitu podataka, na poštansku adresu: Hotel Astoria d.o.o., Službenik za zaštitu podataka, Petrinjska 71, 10000 Zagreb ili putem e-mail adrese: disclaimer@hotelastoria.hr. 

KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA KOJE PRIKUPLJAMO:

Kategorije osobnih podataka koje smo obavezni prikupljati radi ispunjenja obveza povezanih s pružanjem usluga su: 

 • ime i prezime
 • prebivalište (boravište) i adresa
 • mjesto, država i datum rođenja
 • državljanstvo
 • vrsta i broj isprave o identitetu 
 • datum i vrijeme dolaska u Hotel
 • predviđeni datum odlaska iz Hotela
 • datum i vrijeme odlaska iz Hotela 
 • spol
 • e-mail adresa
 • broj mobitela 
 • podaci prikupljeni video nadzorom

SVRHA OBRADE OSOBNIH PODATAKA: 

Vaši osobni podaci prikupljaju se:

 • Kako bismo Vam pružili traženu uslugu smještaja 
 • Što prije i točnije odgovorili na Vaš upit
 • Ispunili svoje obveze koje smo kao pružatelj ugostiteljskih usluga obvezni ispunjavati sukladno pozitivnim propisima
 • Radi ostvarivanja Vaših prava vezano uz pruženu uslugu.

Vaši osobni podaci, ako ste nam za to dali privolu, prikupljaju se i kako bismo:  

 • Vas obavijestili o promotivnim uslugama (newsletter)
 • Vam poslali promidžbene materijale
 • Vas učlanili u program lojalnosti Best Western Rewards
 • Vodili internu statistiku. 

PRAVNA OSNOVA:

Pravna osnova za obradu Vaših osobnih podataka je članak 6. st. 1. t. c) Opće uredbe o zaštiti podataka budući da je obrada Vaših osobnih podataka nužna za ispunjavanje obveza Voditelja obrade (Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti članak 10., Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju, članak 2., Zakona o turističkoj pristojbi, članak 22,  Pravilnika o sustavu e-Visitor, te poreznih propisa koje pružatelj usluga ima kao obveznik izdavanja računa, prijave o obračuna poreza povezanih s obavljanjem djelatnosti). 

Pravna osnova za obradu Vaših osobnih podatka vezanih uz marketinške aktivnosti Hotela je članak 6. st. 1. t. a) Opće uredbe o zaštiti podataka, odnosno Vaša privola dana u tu svrhu. 

PRIMATELJI/ KATEGORIJE PRIMATELJA OSOBNIH PODATAKA:

Radi ostvarenja svrha obrade osobnih podataka navedenih u ovoj Obavijesti Vaše podatke smo obvezni dostavljati u jedinstveni sustav prijave i odjave turista eVisitor. Podaci o boravku turista u određenim objektima, a koji sadrže osobne podatke ili su vezani uz točno određenu osobu, dostupni su isključivo obveznicima koji putem sustava eVisitor vode popis turista i ovlaštenim osobama u Hrvatskoj turističkoj zajednici. Osobni podaci o turistima i obveznicima mogu se ustupiti tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju pisanog zahtjeva. Osobni podaci ustupaju se isključivo za službene potrebe i razmjenjuju se službenim putem u skladu s propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. 

Vaše podatke možemo dostavljati i trećim osobama s kojima imamo sklopljene ugovore o pružanju usluga isključivo u svrhu ispunjenja ugovornih obveza temeljem tih ugovora kao što su usluge održavanja računalnih programa i/ili baze podataka, usluge knjigovodstva/računovodstva, pravne usluge, i sl.). 

Vaše podatke možemo dostavljati i Ministarstvu unutarnjih poslova ili drugom nadležnom tijelu ukoliko je došlo do počinjenja protupravnih radnji za vrijeme boravka ili povezano s boravkom u Hotelu. 

Budući da je Društvo član grupacije Best Western Hotels&Resorts Vaši podaci mogu biti dostavljeni pojedinom članu grupacije u slučaju organiziranja zajedničkih događaja, ponuda, sudjelovanja u nagradnim programima Best Western grupacije i drugim promidžbenim aktivnostima. Vaši podaci mogu eventualno biti proslijeđeni trećim osobama koje provode ispitivanja o zadovoljstvu klijenata, istraživanja tržišta i provode promidžbene aktivnosti, ako ste za to dali svoju privolu. Hotel jamči da će se prikupljeni podaci koristiti isključivo u navedene svrhe te da iste neće na bilo koji način ustupiti trećim pravnim i/ili fizičkim osobama izvan Best Western organizacije 

PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA IZVAN EU-a:

Vaši osobni podaci pohranjuju se u Europskom gospodarskom prostoru (EEA).  Vaši osobni podaci se mogu prenijeti i pohraniti i izvan Europskog gospodarskog prostora. U tom slučaju, podatke obrađuju druge članice grupacije Best Western. Podaci se izvan Europskog gospodarskog prostora mogu prenijeti samo pod uvjetom da postoji adekvatna zaštita poput:

(1) odluke Europske komisije o adekvatnosti u vezi s državom u koju se podaci izvoze; 

(2) potvrde o postojanju „sigurnosnog štita“, u slučaju da se podaci izvoze u SAD; ili 

(3) odgovarajući i obvezujući poslovnik ili druga pravila sukladna propisima o zaštiti osobnih podataka. 

RAZDOBLJE POHRANE OSOBNIH PODATAKA:

Vaše osobne podatke čuvamo u skladu s propisanim obvezama čuvanja tako da se podaci prikupljeni u sklopu pružanja ugostiteljskih usluga sadržani u Popisu gostiju Hotela čuvaju dvije godine, u a slučaju pokrenutog spora podaci se čuvaju do pravomoćnog okončanja pokrenutih postupaka. Podaci uneseni u sustav e-Visitor čuvaju se deset godina, podaci koji su prikupljeni na temelju privole čuvaju se sve do Vašeg opoziva dane privole, dok se video zapisi prikupljeni sustavom video nadzora Hotela čuvaju šest mjeseci, osim ako su dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom postupku u kojem slučaju se čuvaju do pravomoćnog okončanja tog postupka.  

KOLAČIĆI  (“cookies”):

U radu web-stranice HOTELA koristimo kolačiće i druge tehnologije poput “pikselnih oznaka”, “web-pratilica”, “praznih GIF-ova”, poveznica u e-pošti i slično. Kolačići su tekstne datoteke koje se pohranjuju na Vaše uređaje kada posjetite web-stranicu. Na temelju kolačića ne možemo koristiti za otkrivanje Vaših identiteta, ali ih možemo koristiti kako bismo poboljšali našu uslugu i zadovoljili Vaše interese.

Ako želite pobrisati ili zaustaviti upotrebu kolačića na uređajima, molimo Vas da ažurirate postavke svog preglednika. Napominjemo da brisanje, odnosno zaustavljanje kolačića, utječe na sposobnost prepoznavanja Vašeg preglednika pri sljedećem posjetu naših web-stranica.

POVEZNICE NA DRUGE WEB STRANICE:

Naša web-stranica sadržava poveznice na druge web-stranice. Napominjemo da nemamo utjecaja na sadržaj navedenih stranica. Također napominjemo da ne preuzimamo odgovornost za navedeni sadržaj niti ga smatramo našim. Pružatelj sadržaja je isključivo odgovoran za protuzakoniti, netočni ili nepotpuni sadržaj, kao i za svaku eventualnu štetu koja bi mogla nastati zbog korištenja informacija proizašlih iz takvog sadržaja.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA DJECE I MLADIH OSOBA:

Hotel nema namjeru prikupljati, obrađivati ili dijeliti osobne podatke djece, odnosno mladih osoba do 16. godine osim  kad nas na to obvezuju važeći propisi. Hotel također potiče roditelje da štite osobne podatke djece i mladih osoba. 

VIDEO NADZOR: 

Sustav video nadzora koristi se radi zaštite imovine i osoba od protuzakonitih radnji kao što su razbojstva, provale, krađe, oštećenje i uništenje opreme te radi kontrole ulazaka i izlazaka iz prostora Hotela,  kako bi se smanjila izloženost gostiju, zaposlenika i trećih osoba riziku od takvih protupravnih radnji. 

Snimke snimljene sustavom video nadzora mogu se koristiti isključivo u svrhu iz prethodnog stavka u slučaju da je počinjena radnja na štetu Hotela, gostiju, zaposlenika ili trećih osoba. 

PRAVA ISPITANIKA:

Vezano za obradu Vaših osobnih podataka ostvarujete sljedeća prava:

 1. pravo na informiranost i pristup – imate pravo u svakom trenutku kontaktirati nas i dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci te, ako se ti podaci obrađuju, zatražiti pristup osobnim podacima i informacijama na koje imate pravo u svezi zaštite osobnih podataka. Ako zahtjev podnesete elektroničkim putem, osim ako ne zatražite drugačije, informacije Vam pružamo u uobičajenom elektroničkom obliku;
 1. pravo na ispravak – ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su netočni, u bilo kojem trenutku možete od nas tražiti da ih ispravimo, a ukoliko su oni nepotpuni, imate ih pravo dopuniti;
 1. pravo na brisanje – imate pravo od nas tražiti brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose ako smo ih nezakonito obradili ili ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu obrade ili sl. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, a o čemu ćemo Vas obavijestiti u odnosu na svaki pojedini zahtjev;
 1. pravo na ograničenje obrade – možete od nas zatražiti ograničenje obrade svojih podataka: ako osporavate točnost osobnih podataka tijekom razdoblja koji nam omogućuje provjeru točnosti tih podataka, ako je obrada nezakonita, ali se protivite brisanju i umjesto toga tražite ograničenje uporabe tih podataka, ako nam podaci više nisu potrebni za potrebe obrade, ali ih tražite radi postavljanja, ostvarivanja i obrane pravnih zahtjeva.
 1. pravo na prenosivost – imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na Vas te ih imate pravo prenijeti drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade
 1. pravo na prigovor – ako smatrate da smo obradom Vaših osobnih podataka prekršili Opću uredbu o zaštiti podataka ili druge propise u svezi zaštite osobnih podataka, molimo da se obratite našem Službeniku za zaštitu osobnih podataka kako bismo razjasnili sporna pitanja. 

Nacionalno nadzorno tijelo kojem Imate pravo podnijeti prigovor je: Agencija za zaštitu osobnih podataka, 10 000 Zagreb, Selska cesta 136. 

U slučaju da obrađujemo Vaše podatke na temelju privole, danu privolu uvijek možete povući upućivanjem uskrate privole na adresu Društva ili na adresu elektroničke pošte. 

Ostvarenje svih navedenih prava ispitanika, uvažavajući iznimku predviđenu za podnošenje pritužbe nadzornom tijelu, možete takav zahtjev dostaviti: 

– poštom na adresu: HOTEL ASTORIA d.o.o. Zagreb, Petrinjska 71, 

–  elektroničkom poštom na e-mail adresu: disclaimer@hotelastoria.hr

– telefaksom: 01/_______________

U slučaju dvojbe, možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta, a čime štitimo Vaša prava i privatnost.

Brisanje Vaših podataka odnosi se na Hotel Astoria d.o.o. i obradu podataka unutar Best Western grupacije, dok Hotel Astoria d.o.o. ne može utjecati na brisanje podataka iz sustava eVisitor.

POUZDANOST I TRANSPARENTNOST: 

Molimo Vas da se informirate o važećoj politici privatnosti u vrijeme Vašeg boravka u Hotelu kao i prilikom pristupa našoj web stranici. 

U slučaju promjena politike privatnosti, iste će biti objavljene na web-stranici Hotela. 

HOTEL ASTORIA d.o.o. 

Zagreb, 1. prosinca 2023. godine